Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží nabízeného v internetovém obchodě www.achjo.cz a blíže upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je DANWEISS, spol. s r.o., Opatovská 874/25, 149 00 Praha 4, IČ:40615511, DIČ:CZ40615511, zapsaná v OR spisová značka C vložka 3653 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) a kupujícím.

Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se řídí zákonem, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

Uzavření kupní smlouvy

Kupující může zboží objednat přes tento eshop. Nabídka zboží je platná ke dni podání objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu objednávku.

Kupující může svou objednávku bez jakékoli sankce zrušit do okamžiku, než mu dojde její potvrzení ze strany prodávajícího a to e-mailem obchod@achjo.cz

 

Platební podmínky

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou konečné a platné ke dni podání objednávky.

Prodávající je plátcem DPH.    

Zboží bude zasláno PPL na dobírku.

Expediční poplatek činí:

  • 167,- Kč vč. DPH při objednávce v ceně nižší než 10 000 K,
  • 553,- Kč vč. DPH u zboží o větší délce než 150 cm,
  • 0,- Kč při objednávce v ceně  nad 10 000 Kč.

 

Ke každé zásilce přikládáme řádný daňový doklad. V případě, že po rozbalení Vaší zásilky zjistíte, že se doklad v zásilce nenachází, kontaktujte nás a my Vám pošleme jeho kopii.

 

Dodání zboží

Zboží bude předáno přepravci do 10-ti pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nedodává nebo se podstatně zvýšila jeho cena. O tom prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí na jeho e-mailovou adresu a současně mu doporučí koupi jiného zboží, které bude svou povahou nejbližší tomu, které bylo původně objednáno.

 

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem  

Za zboží koupené osobně na naší kamenné prodejně nevracíme peníze. Jsme ochotni ho vyměnit za jiné zboží v minimálně stejné hodnotě, pokud zboží není nijak použité a má původní nepoškozený obal.

Je-li kupující spotřebitelem a byla-li kupní smlouva uzavřena za pomoci prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zboží převzal. Kupující uplatňuje své právo odstoupit od kupní smlouvy u prodávajícího písemně (emailem na adresu obchod@achjo.cz nebo písemně DANWEISS, spol. s r.o., Opatovská 874/25, 149 00 Praha 4). K tomuto účelu lze využít níže uvedený formulář. K zachování lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí oznámení o odstoupení odeslat nejpozději v její poslední den.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu odstoupení došlo, veškeré platby, které od kupujícího obdržel. Prodávající kupujícímu vrátí i platbu za dopravu zboží kupujícímu vyjma případu, kdy kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, v takovém případě prodávající vrátí kupujícímu jen částku odpovídající ceně nejlevnější nabízené dopravy. Platby, které prodávající od kupujícího obdržel, vrátí způsobem, na kterém se dohodnou.Prodávající však není povinen kupujícímu přijaté platby vrátit dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží za účelem vrácení odeslal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od kupní smlouvy odstoupil. Kupující vrátí zboží prodávajícímu na jeho provozovnu (na adrese Opatovská 874/25, 149 00 Praha 4, kupující se tímto zdvořile žádá, aby prodávajícímu s dostatečným předstihem sdělil, kdy jej v provozovně navštíví) nebo mu je zašle na tutéž adresu. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, pokud je zboží nejpozději v její poslední den prodávajícímu vráceno v jeho provozovně nebo mu je zasláno poštou. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, odpovídá pouze za takové snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

Kupující však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud je jejím předmětem zboží dodávané v uzavřeném obalu a které kupující z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů je již není možné do obalu vrátit.

Formulář odstoupení od kupní smlouvy

 

Záruční lhůta

Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonem stanovená záruční doba 2 roky.

 

Ceny

Upozorňujeme, že ceny a akce mohou být v kamenné prodejně odlišné.

 

Práva z vadného plnění

Je-li kupující spotřebitelem, má vedle práv podle § 2099 až § 2112 občanského zákoníku rovněž práva podle § 2161 až § 2174 téhož zákona.

Je-li kupující podnikatelem, který při uzavření smlouvy jednal jako takový, má práva podle § 2099 až § 2112 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho provozovně na adrese Opatovská 874/25, Praha 4 nebo mu je zašle na tutéž adresu. Hodlá-li kupující uplatnit tato svá práva u prodávajícího osobně, žádá se zdvořile, aby prodávajícímu sdělil, kdy jej navštíví.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Kupující dává prodávajícímu souhlas formou registrace nebo podáním objednávky  na tomto eshopu. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli odvolat a prodávající bez zbytečného odkladu provede likvidaci osobních údajů, které o něm shromáždil. Kupující bere na vědomí, že se jedná o nevratný krok a přijde o možnost dohledání historie.

Prodávající shromažďuje o kupujícím následující informace: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a email. To vše pouze za účelem prodeje zboží kupujícímu ve svém internetovém obchodě. Kupující souhlasí s předáním těchto údajů přepravní společnosti pro doručení objednávky.

Osobní údaje zpracovávají pouze osoby prodávajícím pověřené s využitím výpočetní techniky s potřebným zabezpečení dat proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nejsou zpřístupněny třetím osobám. Prodávající shromažďuje osobní údaje pouze po dobu jeho registrace.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které o něm prodávající shromažďuje a právo na jejich opravu, doplnění nebo likvidaci.

Kupující může v písemné podepsané žádosti požádat, aby mu prodávající zasílal na jeho e-mailovou adresu sdělení o zboží nebo službách.

 

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na zboží nabízené v internetovém obchodě. Uzavřením kupní smlouvy s nimi kupující vyjadřuje souhlas.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018